Oleum logo
Oleum logo

Reklamacije

Poštovani,

SVE REKLAMACIJE PRIMAMO U SKLADU SA ZAKONOM O ZAŠTITI POTROŠAČA Sl. glasnik RS", br. 62/2014 i 6/2016 - dr. zakon.

Prilikom preuzimanja pošiljke, molimo Vas da u prisustvu kurira vizuelno proverite svaki paket. Ukoliko na njemu ima vidnih oštećenja u obliku pocepanih delova ili nagnječenja, pošiljku ne bi trebalo da preuzmete. Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili:

• Da ste dobili proizvod koji niste poručili a nalazi se na računu

• Da ste dobili proizvod koji niste poručili a ne nalazi se na računu

• Da niste dobili proizviod koji ste poručili a nalazi se na računu

• Da ste dobili proizvod kome je istekao rok trajanja

• Da ste dobli proizvod koji je oštećen

molimo Vas da nas obavestite o neispravnosti pošiljke 24h od prijema telefonskim ili putem mail-a.

Ako niste u mogućnosti da nas obavestite u ovom roku, obavestite nas što pre budete mogli.

U takvim slučajevima ćemo rešiti problem u Vašu korist u najkraćem mogućem roku i u dogovoru sa Vama.

U slučaju defekta obavezujemo se da Vam proizvod zamenimo, a sve troškove zamene snosi ZZ ŽIVINOSTOK Potrebno je da proizvod vratite u originalnom pakovanju. Ukoliko je defekt nastao kao posledica Vaše neodgovarajuće upotrebe nismo u mogućnosti da prihvatimo reklamaciju.

ZZ ŽIVINOSTOK će Vam u najkraćem roku, a u okviru zakonske procedure, zameniti proizvod novim ili izvršiti povraćaj novca.

AKO KUPAC VRŠI ZAMENU ZA DRUGI ARTIKAL ILI VRAĆATE ARTIKAL KOJI JE ISPRAVAN, ALI VAM SE NE SVIĐA, TROŠKOVE VRAĆANJA ARTIKLA, KAO I SLANJA NOVOG ARTIKLA ILI VIŠE ARTIKALA SNOSI KUPAC.

VRAĆANJE NOVCA SE VRŠI NAJKASNIJE 14 DANA OD DANA PRIJEMA VREĆENOG ARTIKLA, A VREDNOST SE UMANJUJE ZA TROŠKOVE ISPORUKE, AKO PRI SLANJU TOG ARTIKLA NISU BILI  URAČUNATI U UKUPNU CENU.

VAŠ PREDRAČUN KOJI STE DOBILI OD NAS PUTEM E-MAILA, JE VALIDAN I DOVOLJAN KAO DOKUMENT KOJI POTVRĐUJE VAŠU KUPOVINU I OD TOG DATUMA TEČE ZAKONSKI ROK ZA REKLAMACIJU.

NAMA JE ZADOVOLJSTVO KUPCA, NA PRVOM MESTU I NIJEDAN PROBLEM NIJE NEREŠIV!

Zakon o zaštiti potrošača možete u celini videti na

http://zastitapotrosaca.gov.rs/CMS/zakonodavstvo/ZZP/Zakon-o-zaštiti-potrošača.pdf

Potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju radi ostvarenja svojih prava telefonskim putem (069 420 4630), pismeno (ZZ ŽIVINOSTOK Kljajićevski put 7, 25000 Sombor, Srbija) ili emailom (zivinostok@gmail.com), a mi ćemo Vam izdati pisanu potvrdu ili emailom o prijemu reklamacije sa brojem pod kojim je vaša reklamacija zavedena u evidenciji primljenih reklamacija.

Za primljenu reklamaciju ZZ ŽIVINOSTOK vodi evidenciju o primljenim reklamacijama i čuva je najmanje dve godine od prijema.

ZZ ŽIVINOSTOK će vam bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovoriti na izjavljenu reklamaciju. Tada ćemo vam poslati i odluku da li prihvatamo reklamaciju, kao i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može biti duži od 15 dana, tj. od 30 dana za tehničku robu i nameštaj.

Rok za rešavanje reklamacije prekida se kada potrošač primi odgovor prodavca I počinje da teče iznova kada prodavac primi izjašnjenje potrošača na odgovor prodavca. Potrošač je dužan da se izjasni na odgovor prodavca najkasnije u roku od tri dana od dana prijema odgovora prodavca. Smatraće se da potrošač nije saglasan sa predlogom prodavca ukoliko se ne izjasni u roku od tri dana. 

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač treba da izjavi reklamaciju na jedan od prethodno navedenih načina, a ZZ ŽIVINOSTOK će otkloniti nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom. Ako potrošač zahteva može se uraditi odgovarajuće umanjenje cene ili se uraditi raskid ugovora za tu robu.

Potrošač može birati da nesaobraznost robe otklonimo zamenom ili popravkom, a ako to nije moguće onda potrošač ima pravo da zahteva umanjenje cene ili raskid ugovora.

U slučaju da prodavac odbije reklamaciju, dužan je da kupcu pruzi odgovarajuće objašnjenje kupcu. I dužan je da obavesti kupca o mogućnosti rešavanja spora van sudskim putem, kao I o važećim telima koji rešavaju potrošačke sporove.

Otklanjanje nesaobraznosti posle isteka zakonskog roka

Ukoliko je potrošaču data garancija prilikom kupovine proizvoda, i ako se reklamacija daje posle isteka roka garancije, potrošač je dužan da je javi davaocu garancija.

Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova

Potrošački spor može da se reši postupkom vansudskog rešavanja potrošačkih sporova. Kao trgovac smo dužni da Vas obavestimo da smo po zakonu obavezni da učestvujemo u ovom postupku. Vansudsko rešavanje sporova rešava se na transparentan, efikasan, brz I pravičan način,pred telom za vansudsko rešavanje sporova. Ministarstlo čini lista tela I javno ih objavljuje. Dostupna je na adresi https://vansudsko.mtt.gov.rs/adrbodies

Postupak pred telom može da pokrena potrošač ukoliko je već predhodno izjavio reklamaciju ili prigovor trgovcu.

Potrošač protekom jedne godine od dana podnošenja reklamacije gubi pravo podnošenja zahteva na vansudsko rešavanje spora.

Vansudsko rešavanje spora može da traje najduže 90 dana od podnošenja zahteva.

Izrada sajta Alpha Media | Copyright © 2023 ZZ Živinostok
Sve cene na ovom sajtu iskazane su u dinarima. PDV je uračunat u cenu.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram